دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

8 واقعیت مهم که خیلی دیر متوجه آن ها خواهی شد

8 واقعیت مهم که خیلی دیر متوجه آن ها خواهی شد

همه‌چیز موقتی و فانی است!

خانواده خیلی بیشتر از دوستان، اهمیت دارد!

خشم همیشه از روی ترس است!

زندگی کوتاه و فقط برای یک‌بار است!

کشنده‌ترین ریسک، ریسک نکردن است!

شاد بودن یک انتخاب است!

زندگی، ویترین نمایشگاه و دنیا محل نمایش نیست!

مسائل مختلف، آنقدر هم با اهمیت نیستند!