دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

8 نوع دوستی که هرگز نباید از دست بدهی

8 نوع دوستی که هرگز نباید از دست بدهی

کسی که همیشه آماده است تا در زمانی که تو دستت را دراز می‌کنی، دستت را بگیرد...

کسی که همیشه تو را وادار می‌کند که بهترین نسخه از خودت باشی...

کسی که هرکجا باشد، انرژی مثبت از خود ساطع می‌کند...

کسی که هرگز تو را در روزهای خوب و بد رها نمی کند...

کسی که بدون کوچک‌ترین ترسی از قضاوت شدن، با او صحبت می‌کنی...

کسی که برای خودنمایی، انتظارات دیگران را برآورده نمی‌کند...

کسی که می‌توانی در سختی‌ها به او تکیه کنی...

کسی که در اوج ناراحتی‌ها، لبخند را بر لبان تو جاری می‌کند...