دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

فقط برای خودت زندگی کن

فقط برای خودت زندگی کن

هرگز
برای پذیرفته شدن توسط دیگران
زندگی نکن...
فقط برای خودت
برای رویاهایت
و برای خوشنودی خودت زندگی کن...!