دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

فروتن باش اما سرفراز

فروتن باش اما سرفراز

آرام باش اما هوشیار...
راحت باش اما آماده...
نرم باش اما سرسخت...
فروتن باش اما سرفراز...!