دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

هیچ چیزی را گدایی نکن

هیچ چیزی را گدایی نکن

هیچ چیزی را گدایی نکن
هیچ‌وقت التماس نکن
هیچ‌وقت محتاج نباش
فقط آرام باش...
آرام که باشی
همه‌چیز به سمت تو خواهد آمد...