دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

برای اهدافت جان فدا کن

برای اهدافت جان فدا کن

بهانه گرفتن را دور کن
افکار منفی را بکش
سستی را نابود کن
فرصت‌ها را به آغوش بکش
و برای اهدافت جان فدا کن...!