دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

تنهايي بهتر از همنشين بد است

تنهايي بهتر از همنشين بد است

همنشين خوب بهتر از تنهايي است
و تنهايي بهتر از همنشين بد...