دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

هیچوقت دوباره به آتش کشیده نشو

هیچوقت دوباره به آتش کشیده نشو

هیچوقت اجازه نده
که یک شعله قدیمی
دوباره تمام وجودت را به آتش بکشد...!