دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

آسیب دیده نباش و رشد کن

آسیب دیده نباش و رشد کن

کارما می‌گوید:
اگر بر روی آسیب‌ها تمرکز کنی
همچنان فقط یک آسیب‌دیده خواهی بود...
و اگر بر روی عبرت‌ها تمرکز کنی
رشد خواهی کرد...