دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

خودت را بپذیر، هیچکس کامل نیست

خودت را بپذیر، هیچکس کامل نیست

پذیرش
شروع آرامش است...!
خودت را همان‌گونه که هستی بپذیر
هیچ‌کس کامل نیست، هیچ‌کس...!