دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

وقتي نيچه گريست اثر اروين يالوم

وقتي نيچه گريست اثر اروين يالوم

تا زنده‌اي، زندگي کن! اگر زندگيت را به کمال دريابي، وحشت مرگ از بين خواهد رفت! وقتي کسي بهنگام زندگي نمي‌کند، نمي‌تواند بهنگام بميرد. از خود بپرس که آيا زندگي را به کمال دريافته‌اي؟ آيا زندگي خودت را زيسته‌اي؟ يا با آن زنده بوده‌اي؟ آيا آن را برگزيده‌اي؟ يا زندگيت تو را برگزيده است؟ آيا آن را دوست داري؟ يا از آن پشيماني؟ اين است معني زندگي را به کمال دريافتن...
وقتي نيچه گريست/اروين يالوم