دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

حق داری بترسی، بلرزی اما باید

حق داری بترسی، بلرزی اما باید

بترس، بلرز...
اما قدم اول را بردار...
این یعنی خود شجاعت...