دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

چه دلیلی محکم تر از این برای زندگی

چه دلیلی محکم تر از این برای زندگی

هرروز صبح دوباره متولد می‌شوی...
هرروز صبح دوباره چشم باز می‌کنی...
هرروز صبح دوباره زنده می‌شوی...
آیا با تمام این‌ها
بازهم دلیل محکم‌تری برای زندگی کردن می‌خواهی؟!