دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

هیچوقت در مورد خودت منفی صحبت نکن

هیچوقت در مورد خودت منفی صحبت نکن

هیچوقت در مورد خودت
حتی به عنوان شوخی و جوک هم
منفی صحبت نکن
بدن تو و دنیای پیرامون آن
هرگز تفاوت بین شوخی و واقعیت را نمیفهمد...