دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

عصبانیت تنبیهی است بیهوده

عصبانیت تنبیهی است بیهوده

عصبانیت چیست؟
تنبیهی است بیهوده و مخرب
که تو بخاطر اشتباه دیگران
به خودت تحمیل می‌کنی...!!!