دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

تو تنها به خودت نیاز داری

تو تنها به خودت نیاز داری

تو کسی را نیاز داری
که بدون گفتن حتی یک کلمه
تمام وجودت را بفهمد...
و آن فرد، تنها خود تو هستی...!