دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

رویاهای تو بزرگ و ارزشمند هستند

رویاهای تو بزرگ و ارزشمند هستند

هیچوقت رویاهایت را
برای تناسب پیدا کردن با واقعیت
کوچک و بی‌ارزش نکن...
واقعیت را برای تناسب با رویاهایت
بزرگ و ارزشمند کن...