دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

زمان همه چیز را درست خواهد کرد

زمان همه چیز را درست خواهد کرد

در فرداهایی نه چندان دور
به تمام چیزهایی که امروز برای آنها گریه می‌کنی
خواهی خندید...
لبخند بزن...
زمان همه چیز را درست خواهد کرد...