دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

خوشبختی من از همه مهم‌تر است

خوشبختی من از همه مهم‌تر است

خوشبختی من از همه مهم‌تر است
و بخاطر آن
اکنون با خودم در صلح کامل هستم
و به خودم با تمام وجود عشق می‌ورزم...!