دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

نور را رشد می دهی یا تاریکی را

نور را رشد می دهی یا تاریکی را

چیزی را رشد خواهی داد
که بیشترین تمرکز را روی آن داشته باشی...
نور یا تاریکی؟!