دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

وقتی ناراحت هستی، هرگز تصمیم نگیر

وقتی ناراحت هستی، هرگز تصمیم نگیر

وقتی عصبانی هستی، هرگز پاسخ نده...
وقتی خوشحال هستی، هرگز قول نده...
وقتی ناراحت هستی، هرگز تصمیم نگیر...