دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

دعا باور صحبت گوش نوشتن تسلیم تلاش مردن زندگی

قبل از اینکه دعا کنی، باور داشته باش
قبل از اینکه صحبت کنی، گوش کن
قبل از اینکه بنویسی، فکر کن
قبل از اینکه مصرف کنی، بدست بیار
قبل از اینکه تسلیم بشی، تلاش کن
قبل از اینکه بمیری، زندگی کن...