دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

پروردگارا بر دلم آرامشی فرو ریز

پروردگارا بر دلم آرامشی فرو ریز

پروردگارا
بر دلم آرامشی فرو ریز
که هرآنچه مرا به درد می‌آورد را
نادیده بگیرم...