دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

تلخی ناراحتی را بیرون کن

تلخی ناراحتی را بیرون کن

از وجودت با شیرینی لبخند محافظت کن
تا تلخی ناراحتی جایی برای ماندن نداشته باشد...