دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

با گذشته ات نجنگ و صلح کن

با گذشته ات نجنگ و صلح کن

هیچکس توان جنگیدن با گذشته‌ خودش رو نداره...!
با گذشته‌ات صلح کن
تا دست از نابود کردن آینده‌ات برداره...!