دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

فقط خود تو برایت ماندگار هستی

فقط خود تو برایت ماندگار هستی

بقیه همیشه در حال رفت و آمد
در زندگی تو هستند...
در نهایت این خود تو هستی
که ماندگاره...