دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

من می توانم و باید بهترین باشم

من می توانم و باید بهترین باشم

اتفاق اول بايد در درون من رخ دهد
تا تكرار آن را در دنياي بيرون ببينیم
پس من می توانم و باید بهترین باشم...