دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

امروز بهترین روز من خواهد بود

امروز بهترین روز من خواهد بود

هرروز صبح موقع بیدار شدن از خواب
با تمام وجودت بگو که
امروز بهترین روز من خواهد بود...
خواهی دید که بهترین روز رو خواهی ساخت...