دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

تنها راه جلوگیری از انتقاد

تنها راه جلوگیری از انتقاد

فقط یک راه برای جلوگیری از انتقاد دیگران وجود داره:
هیچ‌ کاری انجام ندی، هیچ حرفی نزنـی، هیچ‌کس و هیچ‌چیز نباشـی!