دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

تو بزرگتر از چیزی هستی که فکرشو بکنی

تو بزرگتر از چیزی هستی که فکرشو بکنی

هیچوقت
در مورد خودت، بد صحبت نکن
نه با خودت و نه با دیگران...!
تو بزرگتر از اونی هستی
که کسی بتونه حتی فکرش رو بکنه...