دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

اگر دنبال تلافی کردن نیستی به بلوغ و کمال رسیدی

اگر دنبال تلافی کردن نیستی به بلوغ و کمال رسیدی

زمانی به بلوغ و کمال رسیدی
که اگر کسی بهت آسیبی زد
بتونی حالشو درک کنی
و دنبال تلافی کردن نباشی...!