دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

بهترین دوست خودت باش

بهترین دوست خودت باش

بهترین دوست خودت باش
حریف تمرینی ورزش خودت باش
پایه تفریح خودت باش
همسفر خودت باش
سنگ صبور خودت باش...
برای خودت همه چیز باش
بعد به شریک کردن دیگران فکر کن...