دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

وقتی عصبی هستی، مکث کن

وقتی عصبی هستی، مکث کن

وقتی عصبی هستی
قبل از جواب دادن فقط پنج ثانیه مکث کن
فقط پنج ثانیه...