دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

موقعیت فعلی تو مقصد نهایی تو نیست

موقعیت فعلی تو مقصد نهایی تو نیست

این رو همیشه با خودت تکرار کن:
موقعیت فعلی من
مقصد نهایی من نیست...