دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

منِ عزیز! می‌دونم و می‌فهمم که سخته می‌دونم که خسته‌ای... اما ایمان دارم که می‌تونی تحمل کنی و این رو هم پشت سر بذاری...

منِ عزیز!
می‌دونم و می‌فهمم که سخته
می‌دونم که خسته‌ای...
اما ایمان دارم که می‌تونی تحمل کنی
و این رو هم پشت سر بذاری...