دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

قدم به قدم تا موفق شدن

قدم به قدم تا موفق شدن

برای موفق شدن:
باید اول پیشرفت کنی
برای پیشرفت کردن:
باید اول تمرین کنی
برای تمرین کردن:
باید اول یاد بگیری
برای یاد گرفتن:
باید اول اشتباه کنی
برای اشتباه کردن:
باید اول امتحان کنی...