دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

کارما میگه تو لایق صلح و آرامش هستی

کارما میگه تو لایق صلح و آرامش هستی

کارما میگه:
دیگران رو ببخش
نه بخاطر اینکه اون‌ها لایق بخشش هستند
بلکه بخاطر اینکه تو لایق صلح و آرامش هستی...