دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

فقط روی خودت و خدای خودت حساب کن

فقط روی خودت و خدای خودت حساب کن

فقط روی خودت و خدای خودت
حساب کن...
اون بیرون کسی نیست
که دست تو رو بگیره
جز خودت و خدای خودت...