دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

بخاطر هیچکس خودت رو از دست نده

بخاطر هیچکس خودت رو از دست نده

بخاطر هیچکس
خودت رو از دست نده
و اجازه بده که دیگران
تورو بخاطر چیزی که هستی
دوست داشته باشند...