دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

قوی باش، اما خشن نه

قوی باش، اما خشن نه

قوی باش، اما خشن نه
مهربان باش، اما ضعیف نه
فروتن باش، اما ترسو نه
سرافراز باش، اما مغرور نه...