دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

چیزهایی که افراد نگران باید بدانند

چیزهایی که افراد نگران باید بدانند

مشکل به‌ندرت مشکل است...!

99 درصد آسیب حاصل از یک مشکل، در مغز تو توسط خود تو و افکارت تولید می‌شود.

1 درصد آسیب، تولید شده از چیزی است که در واقعیت اتفاق افتاده است.

در اکثر اوقات، مشکل، مشکل نیست.

طرز فکر تو نسبت به مشکل، مشکل اصلی است...