دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

در این دنیا هیچ چیزی ابدی نیست

در این دنیا هیچ چیزی ابدی نیست

به یاد داشته باش
در این دنیا هیچ چیز بجز وجود تو ابدی نیست
پس ممکنه چیزهایی که امروز داری رو
فردا نداشته باشی
و این کاملا طبیعیه...