دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

باید بخاطر بیدار شدن شکرگزار باشیم

باید بخاطر بیدار شدن شکرگزار باشیم

ما فراموش می‌کنیم که
بیدار شدن هر روز صبح ما
اولین و بزرگترین چیزیه
که باید بخاطرش شکرگزار باشیم...