دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

زمانبندی خدا حرف نداره

زمانبندی خدا حرف نداره

زمانبندی خدا حرف نداره
هیچوقت نه زود و نه دیر. همیشه به موقع...
شکیبایی به این زمانبندی، ایمان می‌خواد
و ارزش صبر کردن رو داره...