دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

بجای تمرکز روی مشکلات روی ممکن ها تمرکز کن

بجای تمرکز روی مشکلات روی ممکن ها تمرکز کن

روانشناسی ثابت کرده که
اگر روی مشکلات تمرکز کنی
مشکلات بیشتری خواهی داشت
و اگر بر روی ممکن‌ها تمرکز کنی
فرصت بیشتری خواهی داشت...