دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

روی همین لحظه تمرکز کن

روی همین لحظه تمرکز کن

گذشته رو فراموش کن
به آینده اعتماد کن
روی همین لحظه تمرکز کن...