دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

برای داشتن کسی خودت رو از دست نده

برای داشتن کسی خودت رو از دست نده

از این نترس که کسی رو از دست بدی
از این بترس که
برای داشتن کسی یا کسانی
خودتو از دست بدی...