دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

اگه می‌خوای مهارتتو بیشتر کنی، تمرین کن

اگه می‌خوای مهارتتو بیشتر کنی، تمرین کن

اگه می‌خوای مهارتتو بیشتر کنی، تمرین کن
اگه میخوای ذهنتو پاکیزه کنی، مدیتیشن کن
اگه می‌خوای دنیا رو بشناسی، مطالعه کن
اگه می‌خوای خودتو بشناسی، بنویس
اگه می‌خوای به دیگران کمک کنی، به خودت کمک کن
اگه می‌خوای آرام باشی، ببخش...