دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

اجازه نده که اتفاقات منفی درونت نفوذ کنه

اجازه نده که اتفاقات منفی درونت نفوذ کنه

یک کشتی هیچوقت بخاطر آبی که اونو احاطه کرده غرق نمیشه. زمانی غرق میشه که این آب بتونه به درونش نفوذ کنه...
هیچوقت اجازه ندید که اتفاقات پیرامون‌تون
به درون‌تون نفوذ کنه و شما رو به پایین بکشه...