دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

ویژگی انسان های شاد

ویژگی انسان های شاد

انسان‌های شاد

-خودنمایی نمی‌کنند
-کمتر حرف می‌زنند
-همیشه یاد می‌گیرند
-به دیگران کمک می‌کنند
-بیشتر می‌خندند
-به مزخرفات توجه نمی‌کنند
-بیشتر عمر می‌کنند...